Počátky projektu spadají do roku 1996, kdy byla založena prvotní organizace, a to především za účelem poskytování služeb v lesnických a pěstebních činnostech - tedy jen činnosti úzce související s těžbou dřeva a výsadbou náhradních porostů a péčí o ně. V následujících letech ovšem na základě rozšiřování poptávky o různé služby došlo k postupnému rozšiřování nabídky. Od lesních činností, k vyřezávání ochranných pásem VN a VVN, břehů vodních toků, k sekání travnatých ploch a likvidaci invazních rostlin. V roce 2004 vznikla nástupnická organizace, kde byly zachovány a především rozšířeny nabízené služby. Vývoj se samozřejmně nezastavuje a s ohledem na nové technologie, rozšiřování strojového parku, absolvovaná školení a získávání nových osvědčení a v neposlední řadě s ohledem na externí poptávku dochází postupně dále k rozšiřování nabídky provozovaných služeb. 

Reference:

ČEZ Korporátní služby,s.r.o., ČEZ Distribuční služby,s.r.o., Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Povodí ohře, s.p., AZ Sanace, a.s., Ředitelství silnic a dálnic ČR, IaC Energo, a.s.

V případě zájmu o provedení kalkulace na požadované služby je tato zhotovena zdarma a samozřejmě nezávazně. 

Na veškeré činnosti se vztahuje pojištění pro případ způsobené škody a to i pro škody způsobené třetím osobám.

Samozřejmostí při poskytování služeb je provádění prací za plného provozu tzn. u distribuční soustavy energetických sítí provedení zásahů bez přerušení dodávek el. energie, u prací na vozovkách s minimálním možným omezením provozu, v případě omezení použití dopravního značení včetně oznámení na DI a orgánům státní správy a v případě nutnosti řízení dopravy způsobilými pracovníky.

     V případě potřeby povolení (např. u kácení stromů) je zajištěno projednávání  s orgány státní správy a ostatními dotčenými institucemi a subjekty.